E-Fact

QUI HA DE PRESENTAR FACTURA ELECTRÒNICA A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015, tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

S’estableix l’OBLIGACIÓ a l’ús de factura electrònica i a la seva presentació per mitjà del punt general d’entrada a:

 Societats anònimes.
 Societats de responsabilitat limitada.
 Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària.
 Unions temporals d’empreses
 Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic Europeu, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’ús d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecaria o Fons de garantia d’inversions.

Aquesta obligació és per a TOTES LES FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 5.000,00€ que hauran de ser presentades mitjançant el Servei de factures eFACT de l’AOC i hauran de regir-se pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació contenint com a mínim les dades especificades més endavant.

CREACIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA:

La factura electrònica és el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics amb el format facturae. Per tal de poder generar una factura electrònica que pugui ser rebuda i desxifrada correctament per l’administració pública es poden utilitzar les següents plataformes de creació de factures electròniques que trobareu en el següent enllaç.

ENVIAMENT DE LA FACTURA ELECTRÒNICA A LA MANCOMUNITAT:

Accediu a la BÚSTIA D'ENVIAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES de la Mancomunitat de la Vall de Llémena


CAMPS IDENTIFICADORS (DIR3) MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA:

*Oficina comptable: L05170025
*Òrgan gestor: L05170025
*Unitat tramitadora: L05170025


Servei de suport tècnic eFACT:
Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment en relació a l´e-FACT, el Consorci d´ Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a la disposició de les empreses el servei de suport tècnic:
Correu-e: efact@aoc.cat
Telèfon: 902 013 448

DEL TEU INTERÉS

CUINA PER A CELÍACS

Dijous 27 d'abril de 19 a 21h a Cal Bolet (Sant Gregori)

+ Llegir més >>

Activitats esportives a Sant Gregori

+ Llegir més >>

Nous horaris d'autobús Sant Gregori i Girona [L301]

+ Llegir més >>

MÉS COSES

NEWSLETTER

Gràcies per inscriure't a la nostra llista
He llegit i accepto la política de privacitat .